Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ONET DIGITAL , d.o.o., se sídlem Igriska 32,1235 Radomlje, Slovinsko, evidenční číslo: SI59919736, zapsané v Obchodním rejstříku Slovinska (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.coolmango.com (dále jen „webová stránky“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky:

Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách.

Akční nabídka platí do vyprodání zásob.

Prodávající si vyhrazuje právo ceny změnit bez předchozího upozornění.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: – v hotovosti na dobírku;
– Kreditní karty ( Žádné peníze nejsou účtovány z karty před odesláním zboží. 24 měsíční záruku.)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Zákazníkovi je účtována částka, která se objeví na stránkách vytváření objednávky v okamžiku jejího odeslání. Tato částka představuje vždy konečnou cenu včetně příslušné sazby DPH a účtované dopravy.

Cena poštovného

CZ post  – Balík Do ruky: 60 Kč

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Platební pokyny obdrží kupující emailem po potvrzení objednávky. Pro urychlení expedice může kupující zaslat bankou vygenerované potvrzení o zadání platby v grafickém formátu nebo v PDF na [email protected]. Daňový doklad – faktura bude kupujícímu zaslána spolu se zbožím.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující využít formulář odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li od kupní smlouvy kupující, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na bankovní účet. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Přeprava a dodání zboží:

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Dodací podmínky:

3-5 pracovních dnů

Reklamace:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá zejména kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  c. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající od kupujícího obdržel reklamované zboží.

Reklamační řád: Reklamované zboží zasílá kupující na adresu prodávajícího:

EXPEDICO / + Onet digital d.o.o
Školní 561
742 42 Šenov u Nového Jičína
Czech Republic

Veškeré reklamované zboží předává prodávající výrobci k odbornému posouzení, jehož cílem je určit, zda vada, kvůli níž je zboží reklamováno, vznikla chybou výrobního procesu. Zboží odeslané kupujícím k reklamaci musí být opatřeno písemným vyjádřením kupujícího s popisem vad, kvůli nimž toto zboží reklamuje. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží zpět prodávajícímu nese vždy kupující.

Vrácení peněz v případě nákupu jackpotových produktů:

V případě, že kupující zakoupil více výrobků a také výrobky v jackpotové nabídce a chce částečné vrácení peněz nebo reklamaci výrobku, musí zakoupit jackpotový výrobek za běžnou cenu, nebo mu bude vyplacena částečná náhrada, přičemž jackpotový výrobek mu bude účtován za běžnou cenu. Jackpotovou nabídku nelze zakoupit samostatně za zvýhodněnou cenu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího o změně ve svých osobních údajích informovat.

Další práva a povinnosti smluvních stran:

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující se může v případě problémů obrátit na telefonní číslo 228 226 812 nebo na e- mailovou adresu [email protected].

Jak postupovat při výměně nebo vrácení zboží

Pokud nejste spokojeni s naším zbožím, stačí nám jej spolu s fakturou(tu si okopírujte) a číslem Vašeho účtu zaslat zpět. (Doporučeně, NE! na Dobírku – jakékoliv odeslané balíky s Dobírkou nebudou přijaty) Po doručení zboží k nám na centrálu, Vám peníze odešleme. Bohužel neprovádíme vrácení peněz na Poštovní poukázku ani jiné formy.

Výměna je také možná. V případě, že Vám oblečení nesedí, můžete jej vyměnit za jinou velikost nebo i jiné zboží. Vždy nám prosím napište kódy produktů, ať víme, za co Vám produkt máme vyměnit. Zašlete nám zboží na výměnu spolu s fakturou opět na stejnou adresu.

Vždy si prosím, udělejte kopii faktury a poznačte si číslo objednávky, bez něj se reklamace nedá uplatnit. Vzhledem k tomu, že jsme zahraniční e-shop, centrála se zbožím je mimo ČR a než se k nám zboží vrátí zpět, může to trvat i 1-2 týdny. Čímž se může opozdit vrácení peněz, za což se Vám velmi omlouváme.

Adresa pro výměnu nebo vrácení zboží je:
Onet digital D.O.O.
Depo Brno 71 (P.O. BOX 25)
Heršpicka 875/6a
600 10 Brno/Štyrice

Pro účely podnikání ONET DIGITAL  d.o.o shromažďuje následující uživatelská data::

 • jméno a příjmení,
 • adresu, místo a zemi
 • e-mail
 • kontaktní telefonní číslo,
 • heslo v šifrovaném formátu (pro registrované uživatele)

Z bezpečnostních důvodů se také shromažďují adresy IP, ze kterých uživatelé přistupují k webu.